Vasvörösvár

Németül Rotenturm an der Pinka, latinul “Rubea turris”, azaz ‘vörös torony’ a neve a magyarul 1334 óta adatolt Veresvárnak – hivatalos magyar nevén, Vasvörösvárnak.

Feltételezés szerint, egy vakolatlan téglából épített toronyról kaphatta a nevét – vagy nem! Mint tudjuk, az erdélyi Vöröstorony például vörösre volt festve! Az is érdekes, hogy a német változattal szemben a -vár végződésű forma lett a helység és a vár magyar neve.

Egy osztrák krónika, a Continuatio Vindobonensis, I. Albert herceg, későbbi német király 1289-es magyarországi hadjárata kapcsán, a felsorolás logikájából következően ‘Niclas tuern’  – azaz Miklós tornya – formában említi. Hogy aztán ez a toronynak nevet adó Miklós azonos-e a híres Kőszegi család kilencszeresen is nádorságot viselt tagjával? – nem tudjuk, de nem lehetetlen. Hiszen Albert herceg hadjárata éppen ellenük irányult!

Ezt a feltevést még 1996-ban írt doktorimban fejtettem ki először. Megjegyzem a középkori Moson, Sopron és Vas megyék Árpád-kori várait részletesen bemutató dolgozatom azóta is kiadatlan! (Talán majd ha egyszer a hazánknak olyan felelős minisztériuma lesz Pesten, amilyenre már 170 éve is vártak eleink…)

Még egy szempontból is különleges Vasvörösvár esete. Olyan nagy múltú, uradalom központjaként szerepelt, klasszikus középkori és kora újkori vár, amelyik nyomtalanul eltűnt a szemünk elől. Lebontották a 18. század végén, vagy a 19. század elején, árkait feltöltötték s ma egy utca vezet az egykori vár területén keresztül.

A vár ábrázolása az első katonai felmérésen és a mai térképre általam jelölve:

Komolytalan az a magyar szakirodalomban többször megismételt állítás, miszerint a vár “sáncai” részben még látszanak a későbbi Erdődy-kastély parkjában!

Megjegyzem a “sánc” szót a köznyelvben, sőt még a szakemberek között is össze-vissza, zavaros tartalommal használják. Köznyelvi jelentése általában: ‘árok’. A valódi sánc az olyasmi, mint amit például a Tisza-menti Szabolcs községben láthatunk! A vörösvári “sánc” tehát természetesen az egykori – ma már nem látható – vizesárok volt!

Fennmaradt 1664-ből a vár részletes, magyar nyelvű leltára, melyben a vár körüli “halas árkot” is megemlítik. Talán a részben fennmaradt Erdődy levéltárból egyszer még előkerül valami régi ábrázolás, veduta, építészeti terv erről a várról is. Mert ellentétben monyorókeréki, körmendi – közeli rokon – társaival, egyelőre csak a fent bemutatott vázlatos térképi ábrázolását ismerjük.

kék

Reklámok

Körmendről újra

A ma is impozáns, négy saroktornyos, belső udvaros, háromszintes körmendi kastély a korábbi várkastély átépítéséből keletkezett a 18. században. Hogy eredetileg mikor épült, arra nézve Koppány Tibor a 15. századot – nagyjából Zsigmond király korát – jelölte meg 1986-ben megjelent építéstörténeti áttekintésében. Nekem még 1994-ben, az akkori várostörténeti kötet vonatkozó részének megírásakor feltűnt Körmend és Kőszeg városszerkezetének hasonlósága s az a tény, hogy a Kőszegi család több tagja is Körmenden adott ki okleveleket, sőt körmendi ispánjaikról, várnagyukról is maradt fenn adat. Tehát megkockáztattam azt a feltevést, hogy már a 13. század végén felépülhetett a mai kastély helyén a körmendi vár. Ebben azonban ma már nem vagyok biztos!

Az épület újabb kutatói – nyilván Koppány Tibor nyomán – továbbra is 15. századinak tartják a négytornyos épület külső falait és a nyugati épületszárny két alsó szintjét. Részletes publikáció híján persze még az is felmerül kérdésként, vajon mi bizonyítja, hogy tényleg 15. századiak s nem későbbiek-e ezek a ma is fennálló legkorábbi falak?

Egy biztos ugyanis, a város északnyugati sarkában, a mai Kölcsey-utcai iskola helyén állt Tarnóczy-féle tornyot és udvarházat Ó-kastélynak is nevezték. Tehát elvileg semmi akadálya nincsen annak sem, hogy a középkori körmendi várra vonatkozó adatokat mind erre az egykori épületre értsük. Mindenesetre gyanús körülmény, hogy a város birtokosa, Tarnóczy András királyi ajtónállómester 1545 és 1556 között vajon miért itt lakott, ha egyszer állt volna az ő idejében a későbbi kastély előzménye is? Miért nevezték ezt az épületet Ó-kastélynak?

A feltárt körmendi északi városkapu “rekonstrukciója” a két egykori kastély között középen:

kormend-varoskapu

A város 17. század közepén keletkezett alaprajza, az északnyugati sarokban a kisebb Ó-kastéllyal, az északkeleti sarkon pedig a későbbi – ma is álló – várkastéllyal:

Körmend város k

Az Ó-kastély 1846-os térképi ábrázolása (x-el jelöltem a fenti alaprajzon is látható épületet):

Körmend 1846.jpg

Ha a Tarnóczy lakóhelyével kapcsolatos adatot komolyan vesszük, akkor felmerülhet az is, hogy a mai várkastély csak 1565 után épült. Saját, 24 évvel ezelőtti megfigyelésem Kőszeg és Körmend alaprajzi hasonlóságáról azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy Körmenden is az északnyugati sarokban lehetett az eredeti vár! Van tehát még mit kutatni Körmend város és várai korai történetében is!

maecenatúra

Haracsony templomvára

Jelenleg a történelmi Magyarország területén kb. 8500 várról és más erődítésről tudok. Azonban ez a szám messze nem végleges, bárhol megpiszkáljuk a felszínt, újabb objektumok bukkannak elő a feledés homályából.

Az Arcanumnak köszönhetően most már Burgenland területén is mozaikoltan tanulmányozható 1850-es évekbeli kataszteri térképnek köszönhetően vettem észre tegnapelőtt Haracsony (németül: Horitschon) antiochiai Szent Margit templomának egykori – napjainkra sajnos lebontott – erődítését:

Haracsony kat

Ugyanezt pontosabban ábrázolja a község 1855. évi térképe (ezen a tájolás nem északi!):

Haracsony 1855

Megint eggyel szaporodott a burgenlandi, történelmi Sopron megyei templomváraink száma!

Mikortól számolhatunk a templomok erődítésével? I. Albert osztrák herceg – később német- és római király – 1289-es magyarországi hadjárata során már egész sor templomerődítés elfoglalásáról értesülünk. Közülük a híres Reimchronik Pinkafő (németül: Pinkafeld) templomvárának ostromát írja le részletesen. 1302-es okleveles adatunk van a közeli Nagymarton (Mattersburg) és Felsőpéterfa (Oberpetersdorf) erődített templomairól is.

Mindezt csak azért említem, mert például az erdélyi templomvárakat jóval későbbi korszakra szokás keltezni! A “keltezzünk mindent minél későbbre mánia” – ahogyan én szoktam nevezni, persze kényelmes és biztonságos megoldás. Hiszen nem nehéz belátni, minél későbbi keltezést adok meg, annál kisebb az esetleges tévedés veszélye! Ráadásul az analógiaként idézhető más kései keltezések is látszólag ugyanezt erősítik. Azonban a valóság ennél a legtöbbször összetettebb.

Summa summarum, a haracsonyi templomerődítés nem feltétlenül olyan régi, mint az idézett közeli példák. A legjobb, ha azt mondjuk: középkori vagy koraújkori.

Szükség volna a teljes tényanyag mielőbbi közzétételére:

maecenatúra

Sopronnyék ostroma

Ottokar aus der Gaal híres rímes krónikája (a Reimchronik) színes és részletes leírást ad I. Albert osztrák herceg, később római király 1289-es magyarországi hadjáratáról. (Valaki igazán vehetné a fáradságot, hogy ezt az alapvető jelentőségű, verses művet magyarra is lefordítsa – ugyanis jelenleg csak ófelnémet verzióban olvasható.)

A krónikában részletesen leírt várostromok egyike a Soprontól délre található ‘Ekendorf’ – azaz Sopronnyék (jelenleg: Neckenmarkt) elfoglalásáról szóló szakasz. A torony központú várat 4 napig ostromolta az osztrák-német had (nem csak a mai Ausztria területéről jöttek, még a bambergi püspök is részt vett az akcióban!). Az ostromlóknak sikerült felgyújtaniuk a torony zsindelyes tetejét és az oltást is megakadályozták állandóan aktív kőhajító gépeikkel és sűrű nyilazással. Végül a bent lévők kénytelenek voltak megadni magukat. Egy papot, 54 nőt és 30 gyermeket szabadon engedtek, de a fegyveres férfiakat bitófán való megbüntetés céljából szétosztották Ausztria városai között. A kegyetlen szankció hírére a közeli Kabold (Kobersdorf) várának védői is inkább – szabad elvonulást kérve – megadták magukat.

A németek földig rombolták a nyéki várat, melyről aztán később tényleg nem is hallunk többet. Pedig előtte az egyik vezető magyar báróé, Aba nembeli Nyéki Lőrincé volt! Aki nevéből következően nem annyira az uradalomnak nevet adó Lánzséron, hanem itt lakott! Egy adatunk szerint 1289-ben három várát – közte Lánzsért is elfoglalták az osztrákok.

A vár helye 19. századi kataszteri felmérésen és egy modern térképre jelölve:

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a telekhatárok még közel 600 évvel a vár lerombolása után is őrizték az íves várárok nyomát! A várhely neve: Hofstatt – azaz udvarhely. Még mindig arra emlékeztet, hogy a 13. században egy főúr lakóhelye volt itt.

A mezőváros (‘markt’) középkori eredetű plébániatemploma is erődítve volt. A vártól kb. 200 m választja el.

Sopronnyék GE

A Google Earth térképemen ugyanilyen pontossággal a Kárpát-medence valamennyi várhelyét, erődített templomát, várkastélyát, őskori sáncvárát és római táborát, őrtornyát, újkori zártsáncait (redout), barlangvárát  stb. rögzítettem. Nyomtatott és digitális atlaszként szívesen kézbe adnám!

Mivel a “magyar állam” semmilyen formában sem támogat – minden másra milliárdokat szórnak a szélbe, kérem aki tud, segítsen a nálam összegyűlt – a szó eredeti értelmében nemzeti, sőt nemzetközi jelentőségű hatalmas ismeretanyag közkinccsé tételében:

maecenatúra

 

Oka városfala

A burgenlandi Oggau (magyarul: Oka) jó boráról nevezetes Fertő-menti település. Első okleveles említését csak 1344-ből ismerjük (Zaka – azaz Száka formában). Ebből is láthatjuk, hogy az égvilágon semmi jelentősége az általában véletlenszerű okleves említések dátumának. Persze a történelemben járatlan “politikusok” ezeknek mégis jelentőséget tulajdonítanak, mert van mit ünnepelni a település történelmének tradíciói kapcsán. Természetesen Oka (Száka) is Nagy Lajos korában már egy – ki tudja hány évszázada – létező település volt. Véleményem szerint a mai településhálózat kialakulása legkésőbb Szent István korára lezárult! Később keletkezett település már kivétel számba megy…(hogy egy ismert kivételt mondjak: a tatárjárást követően keletkezett a várhegyre költözött Buda).

A történelmi Sopron megyében számos városerődítésről tudunk. Közülük hatnak vannak ma is látható maradványai (Sopron, Fertőrákos, Ruszt, Kismarton, Feketeváros és Oka).

Utóbbi ábrázolása 19. század közepi kataszteri térképen:

Oka kat

Láthatjuk, hogy a feketevárosihoz (Purbach am Neusiedler See) hasonlóan a telekvégeken épült pajták sora itt is a városfal részét képezte. Az 1850-es években még a két városkapu is megvolt! Ahogyan a városokban általában, úgy itt is a Szent Bertalan plébániatemplom cinteremfala képezte ellenséges támadás idején a végső menedéket.

A helytörténeti irodalom szerint az okai városfal állítólag az 1605-ös Bocskai-féle Habsburg-ellenes felkelés sanyarú tapasztalatai nyomán épült. 1619/21 között Bethlen Gábor, 1683-ban Thököly Imre, 1704-1710 között pedig II. Rákóczi Ferenc csapatai okoztak kellemetlen tapasztalatokat a környék már akkoriban is német ajkú lakosságának.

maecenatúra

Csiklingvár a Bakonyban

Egyik legrejtélyesebb dunántúli várhelyünk a Gaja-patak felső völgyének egyik magaslatán épült Csiklingvár. Jelenleg a Fejér megyei Isztimér határába esik, de igazából nincs szerves kapcsolatban ezzel a településsel, ahogyan az északabbra eső Bakonycsernyével, vagy a Téshez tartozó Csősz-pusztával sem (régebbi irodalmakban mindkettővel kapcsolatban szerepel).

Isztimér-Csiklingvár tp.jpg

A vár szép felmérését Terei György régész kollégámnak köszönhetjük:

Isztimér-Csiklingvár 2011

(A térkép ábrázolásával összevetve láthatjuk, hogy az előbbit nem kell teljesen szó szerint venni!)

Régi feljegyzésben Csoklia vár néven is előfordul, egy másik helyen Csiklész alakban is szerepel a vár neve. Mindenesetre sem a Csikling, sem az előbbi variációjú nevek jelentéséről, eredetéről sincsen fogalmunk. Pedig a név mindig alapvető forrás – volna!

Ráadásul egyetlen középkori adatunk sincs sem a várról, sem az esetleg valaha hozzá tartozó birtokról. Mivel ma az egykori Mellár-puszta határába esik, elméletileg tartozhatott ahhoz (is). Ezt a birtokot IV. László király 1279-ben Csák nembeli Márk fia Istvánnak adta. Terei György feltételezi, hogy ezt követően talán ő építhette a várat – ami természetesen nem lehetetlen, bár konkrét adatunk nincsen róla. Mindenesetre feltűnő, hogy a több várat is birtokló Márk fia István és leszármazottai kapcsán egy árva szó sem esik erről a várról és a környék birtoktörténetében semmi nyoma egykori uradalmának.

Tehát felvethető az is, hogy egy korábbi korszakba tartozik és esetleg semmi köze a Csákokhoz! Említettem a helynevek jelentőségét. Ezeket ugyan szokás lefitymálni, hogy általában csak újkori adatokból ismerjük őket és emiatt kétes a forrásértékük. Mégsem hagyhatók figyelmen kívül! Nos, Csiklingvár közelében Királyszállás van. Úgyszintén tőle nem messze volt a mára elpusztult Bakony nevű település is, amelyikről az egész hegység a nevét kapta! Mindezzel persze nem állítom, hogy a bakonyi királyi erdőipánság eredeti központja itt lehetett. Kezdetben nyilván Bakonybél, majd Zirc lehetett királyi udvarhely. Utóbb pedig Hölgykő vára volt az ispánság központja.

Zárójelben jegyzem meg, hogy Bakony egy személy neve is volt. Bakony fia Bodos Salamon király rabtársa volt, annak visegrádi fogsága idején (1083 előtt).

maecenatúra

Hölgykő a Bakonyban

Kevesek számára ismert a már I. (Nagy) Lajos király korában lerombolt Hölgykő vár helye. Városlőd határában, a Csehbányára vezető út mellett található a németül Schlossbergnek nevezett várhegy.

Hölgykő tp1

A vár Virágh Dénes által készített felmérése Magyarország Régészeti Topográfiája 2. kötetéből:

Városlőd-Hölgykő.JPG

Hölgykő a bakonyi erdőispánság váraként tűnik fel forrásainkban az Anjou-kor elején. V. Istvántól 1270-ben kapta meg a bakonyi örökös ispánságot Csák nembeli Csák bán, a nemzetség Ugodi-ágának tagja. Engel Pál ezért a vár építését neki, vagy unokaöccsének, Demeter bánnak (1281-85) tulajdonította. Ez persze azt feltételezné, hogy 1270-ben az erdőispánsághoz még nem tartozott vár! Valljuk be, ez a többi hasonló esettel összevetve kevésbé valószínű – az erdőispánságok központjaiban ugyanis jóval korábban és gyakorlatilag mindenütt számolhatunk királyi várakkal. Különben is nehéz elképzelni a bakonyi örökös ispánságot, mint presztízs-címet vár nélkül! Az ugodi Csákok kihaltával Engel feltételezése szerint átmenetileg a Kőszegiek birtokába jutott volna Hölgykő, melyet aztán a király már tőlük szerzett volna meg 1310 előtt. Ugodi Demeter bán felesége Kőszegi Miklós nádor leánya volt. Tehát anyja révén valóban a híres oligarcha család tagja lehetett az utolsó Ugodi is.

I. Lajos később, 1364 körül lerontatta a várat és uradalmából a dúsgazdag lövöldi karthauzi perjelséget alapította.

Végül pár szót a vár nevéről. A menyét régi magyar neve a ‘hölgy’ volt, tehát egy hölgymenyétek által látogatott szikla  lehetett a névadás indítéka:

 

Ne feledjük azt sem, hogy Veszprém közelében vagyunk. Veszprém várát pedig 997-ben Koppány azért ostromolta, mert a levirátus jogát gyakorolva feleségül kívánta volna venni a meghalt Géza nagyfejedelem özvegyét, Saroltot. A Sarolt név török jelentése: ‘fehér menyét’ – ahogyan nővérét Karoldnak (azaz ‘fekete menyét’-nek) hívták Anonymus szerint. Karold nevét talán a somogyi Karád község neve őrizheti. Ez a falu később a lövöldi perjelek uradalmának a központja lett. Amúgy maga Koppány is rendelkezett udvarházzal a Bakonyban (lásd Bakonykoppány).

De ez csak mellékes kitérő volt! Egyelőre nem tudjuk, mikortól számolhatunk a bakonyi erdőispánság megszervezésével. Egy hamis oklevél szerint már Szent László korában, 1082-ben is létezett (tudni kell, hogy a hamis oklevelek gyakran valós adatokat őriztek meg, ugyanis nem nehéz belátni, hogy olyan hamisításnak semmi értelme nem lett volna, amelyről azonnal nyilvánvaló, hogy a tartalma teljesen kitalált, fiktív).

Segítség kérésem a munkám finanszírozásához viszont abszolút valós és aktuális:

maecenatúra